Паважаны наведвальнік!

Электронны зварот – адзін са спосабаў звароту грамадзян і юрыдычных асоб да кіраўніцтва і спецыялістаў камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама.

Электронныя звароты грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў (далей – грамадзян), і юрыдычных асоб разглядаюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года «Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў».

Звяртаем Вашу ўвагу!

Звароты ў электронным выглядзе, якія паступілі з няпоўнай або недакладнай інфармацыяй пра адпраўніка, або некарэктныя па змесце, не разглядаюцца.

Уважаемый посетитель!

Электронное обращение – один из способов обращения граждан и юридических лиц к руководству и специалистам комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Электронные обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее – граждан), и юридических лиц рассматриваются в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Обращаем Ваше внимание!

Обращения в электронном виде, поступившие с неполной или неточной информацией об отправителе, либо некорректные по содержанию, не рассматриваются.

Электронныя звароты грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў (далей – грамадзян), і юрыдычных асобаў накіроўваюцца шляхам размяшчэння ў спецыяльнай рубрыцы "электронны зварот" на афіцыйным сайце Камітэт па ахове здароўя Мінгарвыканкама.

Электронные обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее – граждан), и юридических лиц направляются путем размещения в специальной рубрике "электронное обращение" на официальном сайте Комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года «Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў» электронны зварот выкладаецца на беларускай або рускай мовах.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» электронное обращение излагается на белорусском или русском языках.

Электронныя звароты павінны быць разгледжаны не пазней за 15 дзён са дня, наступнага за днём рэгістрацыі зваротаў, а тыя звароты, што патрабуюць дадатковага вывучэння і праверкі, – не пазней за 1 месяц.

Электронные обращения должны быть рассмотрены не позднее 15 дней со дня, следующего за днем регистрации обращений, а требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 1 месяца.

Адказы на электронныя звароты накіроўваюцца ў электронным выглядзе на адрас электроннай пошты, пазначаны ў электронным звароце, альбо ў пісьмовым выглядзе на адрас месца жыхарства (месца знаходжання) грамадзяніна або месца знаходжання юрыдычнай асобы ў выпадках, устаноўленых Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года «Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў».

Ответы на электронные обращения направляются в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в электронном обращении, либо в письменном виде на адрес места жительства (места пребывания) гражданина или места нахождения юридического лица в случаях, установленных Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц».

 • выкладзены не на беларускай або рускай мовах;
 • не ўтрымліваюць прозвiшча, уласнага iмя, iмя па бацьку, адрас месца жыхарства (месца знаходжання) грамадзяніна;
 • не ўтрымліваюць поўнай назвы юрыдычнай асобы і адрас яго месца знаходжання, прозвiшча, уласнага iмя, iмя па бацьку кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты (для юрыдычных асобаў);
 • ўтрымліваюць тэкст, які не паддаецца чытанню;
 • ўтрымліваюць нецэнзурныя або абразлівыя словы ці выразы;
 • падлягаюць разгляду ў адпаведнасці з заканадаўствам аб канстытуцыйным судаводстве, грамадзянскім, грамадзянскiм працэсуальным, гаспадарчым працэсуальным, крымінальна-працэсуальным заканадаўствам, заканадаўствам, якое вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу, заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах або ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ўстаноўлены iншы парадак падачы і разгляду такіх зваротаў;
 • змяшчаюць пытанні, якія не адносяцца да кампетэнцыі адрасата;
 • прапушчаны без уважлівай прычыны тэрмін падачы скаргі;
 • пададзены паўторны зварот і ў ім не змяшчаюцца новыя абставіны;
 • з заяўнікам спынена перапіска.
 • изложены не на белорусском или русском языках;
 • не содержат фамилии, собственного имени, отчества, адреса места жительства (места пребывания) гражданина;
 • не содержат полного наименования юридического лица и адреса его места нахождения, фамилии, собственного имени, отчества руководителя или лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать обращения (для юридических лиц);
 • содержат текст, не поддающийся прочтению;
 • содержат нецензурные либо оскорбительные слова или выражения;
 • подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах либо в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений;
 • содержат вопросы, не относящиеся к компетенции адресата;
 • пропущен без уважительной причины срок подачи жалобы;
 • подано повторное обращение и в нем не содержатся новые обстоятельства;
 • с заявителем прекращена переписка.

Заяўнік мае права адклікаць электронны зварот шляхам падачы пісьмовай заявы або накіравання заявы ў электроннай форме.

Заявитель имеет право отозвать электронное обращение путем подачи письменного заявления либо направления заявления в электронной форме.

Вы можаце прыкласці дадатковыя дакументы або матэрыялы ў электроннай форме, якія больш поўна раскрываюць сутнасць Вашага звароту. Памер файла ўкладання не можа перавышаць 10 Мб. Для ўкладанняў дапушчальныя наступныя фарматы файлаў: jpg, jpeg, png, gif, bmp, tiff, tif, wdp, pdf, txt, rtf, doc, docx, djvu, djv, rar, zip.

Вы можете приложить дополнительные документы или материалы в электронной форме, более полно раскрывающие суть Вашего обращения. Размер файла вложения не может превышать 10 Мб. Для вложений допустимы следующие форматы файлов: jpg, jpeg, png, gif, bmp, tiff, tif, wdp, pdf, txt, rtf, doc, docx, djvu, djv, rar, zip.

Вы можаце прыкласці дадатковыя дакументы або матэрыялы ў электроннай форме, якія больш поўна раскрываюць сутнасць Вашага звароту. Памер файла ўкладання не можа перавышаць 10 Мб. Для ўкладанняў дапушчальныя наступныя фарматы файлаў: jpg, jpeg, png, gif, bmp, tiff, tif, wdp, pdf, txt, rtf, doc, docx, djvu, djv, rar, zip.

Вы можете приложить дополнительные документы или материалы в электронной форме, более полно раскрывающие суть Вашего обращения. Размер файла вложения не может превышать 10 Мб. Для вложений допустимы следующие форматы файлов: jpg, jpeg, png, gif, bmp, tiff, tif, wdp, pdf, txt, rtf, doc, docx, djvu, djv, rar, zip.